Web
    Analytics

spirited away Season 1 • Episode 1


Casts
Rumi Hiiragi
Chihiro Ogino / Sen (voice)Miyu Irino
Haku (voice)Mari Natsuki
Yubaba / Zeniba (voice)Takashi Naito
Akio Ogino (voice)Yasuko Sawaguchi
Yuko Ogino (voice)Tatsuya Gashûin
Aogaeru (voice)Ryunosuke Kamiki
Boh (voice)Yumi Tamai
Rin (voice)Yo Oizumi
Bandai-gaeru (voice)

You may also like