Web
    Analytics

novoland pearl eclipse Season 1 • Episode 1


Casts




Yang Mi
Ye Haishi / Fang Haishi



William Chan Wai-Ting
Fang Zhu / Fang Jianming



Xu Kaicheng
Di Xu / Chu Zhongxu



Wang Sen
Wang Zhuoying / Duo Han / Duo Luo



Chen Xiaoyun
Ti Lan / Zi Zan



Yuan Yu Xuan
Zhe Liu



Ye Qing
Chu Linglang



Zeng Yongti
Ju Qiqi



Dong Xuan
Lang Huan

You may also like